Top-ul Judeţean al Firmelor ediţia a XXVI-a

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani invită mediul de afaceri, pe data de 01 noiembrie a.c., la cea de-a XXVI-a ediție a Top-ului Judeţean al Firmelor.Barometru al performanței în afaceri, Top-ul Judeţean al Firmelor premiază operatori economici din diferite sectoare de activitate precum: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.Pentru mai multe detalii și înregistrare la eveniment vă rugăm să ne contactaţi la 0331/711037, fax: 0231/517532, e-mail: secretariat@cciabt.ro0744 434961 – Director general Carmen Panțiru, e-mail: carmennarcis2000@yahoo.com0749530478 – Manager comunicare Marian Rotariu, e-mail: marianrotariucciabt@gmail.com. Top-ul Judeţean al Firmelor, organizat în exclusivitate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani, este un reper pentru mediul de #business, un clasament al celor mai competitive firme din judeţul Botoşani.Metodologia de realizare a clasamentului se poate consulta la adresa: https://www.cciabt.ro/metodologia-de-realizare-a-topurilor-de-firme-organizate-de-camerele-de-comert-si-industrie-din-romania-editia-a-xxvi-a.html

Metodologia de realizare a Topurilor de Firme organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie din România Ediţia a XXVI-a

Topurile judeţene de firme Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.

Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

Sursele de informaţii Sursele de informaţii utilizate sunt:  Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;  Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;  Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene1 ;

Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:  Profit din exploatare pozitiv;

Camerele de Comerţ și Industrie Judeţene pot proceda la verificarea informaţiilor din situaţiile financiare ale firmelor din top și din alte surse precum și din vizite la firme, pentru a evita eventuale erori care ar putea apare la clasificarea firmelor. În situaţia în care vor fi constatate neconcordanţe (între datele înregistrate în aplicaţia de Top și situaţia reală), acestea vor fi corectate pe baza unui document justificativ ce emană de la o instituţie / persoană / organ competent (proces verbal al comisiei de validare a clasamentului judeţean semnat de toţi membrii comisiei; declaraţie reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc) Metodologia de realizare a topurilor de firme

 Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități. Nu sunt admise:  Grupurile de interes economic (GIE);  Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;  Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;  Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă. Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice

Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate:  Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;  Industrie;  Agricultură, Silvicultură, Pescuit;  Construcţii;  Servicii;  Comerţ  Turism Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate preponderent efectiv desfășurat declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 2 data limită de preluare în cadrul aplicaţiei a ultimei variante a bazelor de date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice este 10 iulie 2019. Metodologia de realizare a topurilor de firme Pagina 3 din 5 mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime Criterii de încadrare Microîntreprinderi Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale3 de până la 2 milioane euro, echivalent în lei Întreprinderi mici Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei Întreprinderi mijlocii Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro4 Întreprinderi mari Au între 250 şi 999 de salariaţi Întreprinderi foarte mari Au peste 1000 de salariaţi Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

Indicatorii utilizaţi Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:  Cifra de afaceri netă (I1);  Profitul din exploatare (I2);  Rata profitului din exploatare (I3);  Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);  Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5). Indicatorii sunt determinați astfel:  I1 = Cifra de afaceri netă;  I2 = Profitul din exploatare; 3 Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans 4 Banca Națională a comunicat cursurile pieței valutare din data de 31.12.2018, în vederea întocmirii situațiilor financiare ale anului 2018 de către toate entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Cursul valutar stabilit pentru euro la data de 31.12.2018: 1 Euro = 4.6639 Metodologia de realizare a topurilor de firme Pagina 4 din 5  I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;  I4 = Valoarea adăugată5 / Număr mediu de salariaţi;  I5* = (Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat6 .

Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizați sunt prezentate în Anexa 2. Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3. 1.5. Punctajul Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:  Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;  Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;  Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5; 

Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5). Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total. 5 Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; 6 Capital angajat = datorii pe termen lung + capitaluri proprii; * În cazul în care, în calculul indicatorului I5, atât numitorul cât și numărătorul sunt negativi companiile nu vor fi acceptate în clasament. Numărător negativ ((Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) înseamnă că firma este în pierdere; numitor negativ (datorii pe termen lung + capitaluri proprii) înseamnă că, capitalurile proprii (unde profitul este negativ) nu pot susține împrumuturile pe termen lung. Metodologia de realizare a topurilor de firme

Validarea clasamentului Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia. 2. Topul Naţional al Firmelor din România Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie din România, modificată și completată, şi Cap. III, art.16, punctul 12 din Statutul Camerei Naţionale. Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor.

Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1 – 10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.

Responsabilități Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză. Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.

Delegație botoșăneană la expoziția internațională ”Produs în Euroregiunea Prutul de Sus”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani a participat, în data de 3 octombrie 2019, alături de o delegație de 7 firme și instituții din Botoșani la expoziția internațională ”Produs în Euroregiunea Prutul de Sus” organizată de Camera de Comerț și Industrie Cernăuți-Ucraina.

Din delegația județului Botoșani au făcut parte conducerea Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani, Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa(DSPSA Botoșani), Euro PR Event Media SRL cu brandul Velvet Queen, Grupul de firme Formens, Grupul de firme Elsaco, Rolana Tex și I.I. Rusu A. Mihaela cu brandul Deliciul Mihaelei.

Standurile instituțiilor și firmelor botoșănene au fost vizitate de oficialitățile din Cernăuți precum și de Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.

Participare gratuită târg Ucraina

Camera de Comerţ Industre şi Agricultură Botoşani în parteneriat cu Camera de Comerţ şi industrie Cernăuţi, vă invită în perioada 3 – 5 octombrie 2019 la expoziţia internatională „Produs în Euroregiunea Prutul de Sus”.
Expoziţia va fi organizată la Cernăuti, Ucraina, şi este unul din cele mai importante evenimente din Euroregiune.

Participarea este gratuită.

Firmele care vor să-şi prezinte produsele şi serviciile beneficiază de spatiu individual gratuit, în suprafata de 4mp sau 6mp, functie de solicitare, in zona dedicata Romaniei. Numarul de spatii este limitat (10 module )

Pe durata expozitiei sunt programate prezentari ale firmelor participante si intalniri B2B.

Detalii si inscrieri la tel 0331711039, 0744434961 sau 0749530478, mail secretariat@cciabt.rocarmennarcis2000@yahoo.com, marianrotariucciabt@gmail.com pana cel tarziu la data de 15.09.2019.

Intrarea în Ucraina se face in baza paşaportului individual.

Misiune de Afaceri Agricole din România și Republica Moldova în SUA

In Atentia Institutiilor de Dezvoltare Rurala, Fermelor, Firmelor de Echipamente Agricole si Produse Agro-Alimentare si Asociatiilor Agricole Interesate din Romania si Republica Moldova:

Serviciul Comercial din Bucuresti al Ambasadei SUA in Romania, Departamentul de Comert al Guvernului SUA din Fargo, Dakota de Nord, Biroul de Comert al Statului Dakota de Nord din Fargo si Departamentul de Comert al Guvernului SUA din Baltimore, Maryland organizeaza o Misiune de Afaceri Agricole din Romania si Republica Moldova in SUA, intre 7 si 17 septembrie 2019.

Perioada acestei misiuni a fost aleasa spre a facilita participarea in vizite, targuri si intalniri majore:

8 septembrie: Vizita la Comunitatea Romano-Americana Ortodoxa din Chicago

9-11 septembrie: Targul Big Iron Farm Show in Fargo, Dakota de Nord

12-14 septembrie: Targul Biofach America – All Things Organic Show &

Targul Natural Products Expo East in Baltimore, Maryland

15 septembrie: Vizita la Comunitatea Romano-Americana Ortodoxa din New York City

16 septembrie: Intalniri oficiale doar pt. Delegatii Guvernamentali din Romania si Moldova cu

oficiali din agentiile Guvernului SUA specializate in comert, agricultura si

imbunatatiri funciare si Turul Orasului Washington, D.C. pt. Delegatii Agricoli

Pentru mai multe informatii va rugam sa adresati Camerei de Comert si Industrie Botosani.

Seminar de legislaţie în domeniul concurenţei

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani a organizat, în data de 22 mai 2019, în parteneriat cu Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, un seminar dedicat legislației în domeniul concurenței.

Evenimentul a fost unul interactiv, cu studii de caz ale celor mai importante investigații derulate de Consiliul Concurenței

La eveniment au luat parte reprezentanţi ai 20 de firme cu diverse domenii de activitate, precum industria alimentară, industria textilă, industria energetică şi servicii.

Acord de colaborare încheiat de CCIA Botoşani cu CCI Cernăuţi în cadrul Forumului Româno-Ucrainean

Conducerea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani a semnat, joi 18 aprilie 2019, un Acord de Colaborare cu omologii de la Camera de Comerţ şi Industrie Cernăuţi (Ucraina).

Acordul a fost semnat în cadrul Forumului Economic Româno-Ucrainean ce se desfăşoară în perioada 18-19 aprilie la Botoşani.

„Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani asigură climatul potrivit pentru dezvoltarea iniţiativelor şi dorim să identificăm o serie de domenii cheie şi să asistăm pe viitor la extinderea investiţiilor în şi din judeţul Botoşani. Putem să ne bazăm în acest sens pe frumoasa colaborare avută de-a lungul timpului cu colegii şi prietenii de la Camera de Comerţ şi Industrie Cernăuţi, cu care am derulat proiecte şi acţiuni punctuale, pe domenii comune de interes, pe experienţa Camerelor de Comerţ Bilaterale, să reluăm organizarea, pentru început, a seriilor de întâlniri ale oamenilor de afaceri pe domenii punctuale, în cele două ţări”, a declarat Carmen Panţiru, directorul general CCIA Botoşani

 În baza acestui Acord de Colaborare părţile se angajează să elaboreze cereri pentru proiectele de finanţare şi implementarea comună a programelor de finanţare, să organizeze expoziţii, seminarii, întâlniri de afaceri şi să facă schimburi de informaţii legislative referitoare la activităţile de comerţ exterior.

 „Noi avem deja un acord cu omologii de la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani şi pot spune că funcţionează foarte bine. La şedinţa interguvernamentală România-Ucraina ce a avut loc acum doi ani s-a iniţiat efectuarea unei actualizări a tuturor acordurilor unilaterale şi introducerea unor modificări. Cu cea mai mare plăcere putem semna acest nou acord”, a declarat Vasyl Lyakhovich, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cernăuţi.

Raport de activitate, bilanţ contabil şi propunere nou statut al CCIA

În vederea organizării Adunării Generale a Reprezentanţilor CCIA în data de 17 aprilie 2019 vă prezentăm spre consultare următoarele documente:

Bilanţul contabil al CCIA aferent anului 2018 ce poate fi descărcat de aici.

Raportul de activitate aferent perioadei 2018-aprilie 2019 poate fi descărcat de aici.

Proiectul noului statut al CCIA poate fi descărcat de aici.

Raportul cenzorilor poate fi descărcat de aici

Curs specializare „responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”

STABRIS Iași în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani organizează, în perioada 11.05.2019 – 02.06.2019, o serie a cursului de formare profesională autorizat A.N.C. pentru ocupația „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Cod COR: 242231).
Absolvenții cursului vor primi un certificat de absolvire (DPO – Cod COR: 242231) tip Autoritatea Națională pentru Calificări, cu recunoaștere națională însoțit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaștere europeană și internațională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).
Cursul poate fi achiziționat prin SEAP, COD CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională (REV. 2).

Date privind cursul:
• Condiții de acces: pregătire generală minimă – învățământ superior cu diplomă de licență;
• Perioada de desfășurare: 11.05.2019 – 02.06.2019 (180 ore);
• Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani
• Structura cursului:
 60 ore de pregătire teoretică;
 120 ore de pregătire practică.
• Costul pregătirii: 1500 lei/cursant
 reducere de 300 lei pentru înscrierile realizate până la data de 20.04.2019 prin completarea și transmiterea formularului care poate fi descărcat la adresa https://stabris.ro/…/responsabil-cu-protectia-datelor-cu-c…/
 reduceri pentru cursanții care reprezintă organizații membre al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Botoșani, care se înscriu la curs prin intermediul CCIA.

Data limită de înscriere de 09 mai 2019, prin completarea și transmiterea formularului care poate fi descărcat la adresa https://stabris.ro/…/responsabil-cu-protectia-datelor-cu-c…/ sau prin cereri adresate CCIA Botoșani.

Detalii suplimentare pot fi solicitate prin e-mail la adresa contact@stabris.ro și telefonic la numărul 0732 895 042.