CHESTIONAR PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND ACREDITAREA OPERATORILOR ECONOMICI IMPLICAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

Chestionar consultare_acreditare_companii_2032017

Ambasadorul SUA in vizita la Botosani

În data de 5.04.2017 ES domnul HANS KLEM, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București a efectuat o vizită în județul Botoșani, ocazie cu care la sediul Primăriei municipiului Botoșani a avut loc o întâlnire  la care au participat Primarul Municipiului Botoșani, Subprefectul Județului Botoșani, Vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Președintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani. Pe parcursul discuțiilor a fost prezentat județul Botoșani din punct de vedere istoric, administrativ și economic, cu accent pe potențialul investițional al județului și pe determinarea mediului de afaceri din Botoșani de a deschide noi relații de colaborare cu firmele americane. Președintele Camerei de Comerț a solicitat organizarea unei întâlniri bilaterale între Atașatul Comercial al Ambasadei SUA în România și reprezentanții celor mai importante firme din județ, propunere acceptată, urmând a fi stabilite detaliile organizatorice, în cel mai scurt timp.

Tot cu această ocazie ES domnul HANS KLEM a vizitat SC Elsaco Electronic SRL, firmă membră a Camerei de Comerț Botoșani, și care are în derulare contracte cu parteneri americani.

Start-up Nation: Condițiile în care statul îți va acoperi aproape toate cheltuielile, dacă începi o afacere în 2017

În cadrul programului de finanțare Start-up Nation Romania, întreprinderile nou-înființate vor putea solicita un ajutor de până la 44.000 de euro pentru plata chiriei, achiziția de utilaje și instalații, dar și pentru mașini de transport și echipamente IT, întreaga sumă fiind nerambursabilă. Vor fi eligibile proiectele implementate în mediul urban și în regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov. Pentru ca programul Start-up Nation să poată fi pus în aplicare, mai este nevoie, totuși, de norme de

Programul prevede acordarea unui sprijin nerambusabil în sumă de cel mult 44.000 de euro întreprinderilor nou-înființate, cu sediul social și punctele de lucru în mediul urban și zonele mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Vor putea primi bani doar firmele înființate recent

Ajutorul financiar nerambusabil este de aproximativ 44.000 de euro, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Beneficiarii vor asigura doar resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În cadrul Start-up Nation urmează a fi eligibile societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, societățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 și societățile comerciale debutante (SRL-D) înregistrate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse de către societățile care au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017, data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2017.

În cadrul acestui apel de proiecte, întreprindrile vor trebui să respecte următoarele cerințe de eligibilitate:

 • societățile trebuie să dispună de capital integral privat;
 • nu sunt eligibile societățile ce au datorii la bugetul general sau la bugetele locale;
 • societățile trebuie să propună un proiect în baza unui cod CAEN eligibil, deja înregistrat la data depunerii cererii de finanțare, dar care va fi autorizat la momentul decontului;
 • au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București-Ilfov.

Ce activități vor fi permise la finanțare

Toate activitățile economice vor fi eligibile, cu excepția celor menționate în normele de aplicare supuse dezbaterii publice. Printre cele mai importante activități neeligibile sunt menționate:

 • intermedieri financiare și asigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activități de jocuri de noroc și pariuri;
 • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool;
 • pescuit. Aceste activități sunt eligibile prin intermediul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime;
 • agricultura și prelucrarea produselor agricole, aceste activități fiind susținute prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Întreprinderile vor putea deduce, în urma implementării propriilor planuri de afaceri, doar următoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepția autovehiculelor de teren;
 • echipamente IT și aplicațiile software necesare funcționării optime a acestora;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
 • chiriile pentru spațiile de lucru, pentru desfășurarea activității economice;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului în limita a 10.000 de lei, doar dacă socitatea nu deține o pagină proprie de internet;
 • active necorporale;
 • curs de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, ce va fi urmat de către asociatul sau administratorul societății, în limita a 4.500 de lei, fără TVA;
 • consultanță pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8.000 de lei fără TVA

Cheltuielile cu chiria spațiilor și achiziția produselor software nu vor putea depăși împreună 40% din valoarea eligibilă totală a proiectului.

Următoarele cheltuieli vor fi suportate integral de firme:

 • TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile detaliate mai sus;
 • utilajele second-hand;
 • achiziția de clădiri și spații de producție;
 • achiziția de spații cu funcție locativă;
 • achiziția în leasing a mijloacelor fixe.

Atenție! Nu vor fi eligibile în cadrul acestui program de finanțare acele societăți care au primit finanțare sau care urmează să primească finanțare prin intermediul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Capitalului Uman.

Cum se va derula înscrierea în Start-up Nation

Principalele etape pe care trebuie să le parcurgă un solicitant, pentru obținerea finanțării prin intermediul acestui program de finanțare, sunt detaliate mai jos.

 1. Înregistrarea solicitantului în cadrul aplicației online

Solicitarea sprijinului nerambusabil va fi posibilă doar prin crearea unui cont în cadrul aplicației disponibile pe site-ul Agenției pentru implementarea programelor și proiectelor derulate de IMM-uri.

 1. Depunerea proiectului

Înregistrarea cererii de finanțare va fi posibilă doar în cadrul unei sesiuni de 30 de zile calendaristice în care aplicația va fi activă. În cazul în care fondurile disponibile nu vor fi epuizate în cadrul sesiunii deschise, este prevăzută posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului.

 1. Admiterea în program

După transmiterea electronică a cererii de finanțare, a planului de afaceri și a documentelor solicitate, aplicația va genera automat un punctaj. Verificarea condițiilor de eligibilitate a solicitanților, a activităților propuse spre finanțare și a corelării echipamentelor din planul de afaceri cu codurile CAEN eligibile vor fi efectuate într-o etapă ulterioară. Doar proiectele declarate admise în urma verificării condițiilor de eligibilitate vor putea intra în procedura de selecție pentru semnarea contractelor de finanțare.

Punctajul minim necesar pentru obținerea finanțării nerambursabile va fi de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile. Admiterea în program și obținerea finanțării se va face în ordinea inversă punctajelor obținute de proiecte. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului.

Plata ajutorului financiar nerambusabil se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se va putea face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare pe anii următori până la ultimul contract semnat.

După semnarea contractului de finanțare și implementare a planului de afaceri, întreprinderile beneficiare vor trebui să respecte următoarele obligații:

 • să păstreze toate locurile de muncă nou create ce au fost asumate prin planul de afaceri pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să permită efectuarea controalelor, în scopul verificării modalității de implementare a proiectului și îndeplinire a obligațiilor asumate;
 • să păstreze documentele proiectului pentru o perioadă minimă de trei ani;
 • să nu înstrăineze bunurile achiziționate prin intermediul ajutorului nerambusabil;
 • să nu schimbe locul de implementare a proiectului, fără acordul finanțatorului;
 • să desfășoare activitatea finanțată prin intermediul proiectului.

Cum se va acorda punctajul la înscriere

Criteriile de selecție și modalitatea de acordare a punctajelor în cadrul prezentului program de finanțare pot fi descărcate de aici. Conform acestei grile de selecție, punctajul maxim va putea fi obținut de către o societate care îndeplinește simultan următoarele criterii:

 • activează în domeniul producției;
 • propune crearea unui număr minim de patru locuri de muncă cu normă întreagă, din care cel puțin două locuri de muncă vor fi oferite absolvenților începând cu promoția 2015 și minimum două locuri de muncă vor fi oferite șomerilor începând cu anul 2015;
 • cel puțin 60% din buget va fi alocat achiziției echipamentelor tehnologice;
 • administratorul societății a urmat sau urmează, la data depunerii cererii de finanțare, un curs de antreprenoriat sau management de proiect.

OUG nr. 10/2017 – stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii,

având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare în general, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri,

întrucât stimularea cadrului general de înfiinţare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creşterii numărului întreprinderilor active pe piaţă, precum şi pentru creşterea numărului locurilor de muncă,

considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,

luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, afectarea în continuare a unei mari părţi a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanţare, precum şi o creştere a şomajului în rândul populaţiei, cu preponderenţă în rândul absolvenţilor şi persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,

considerând că situaţia economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbţie a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualităţii reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. — În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se lansează Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul „Start-up Nation — Romanian.

Art. 2. —întreprinderile beneficiare ale Programului „Start-up Nation — Romania” sunt întreprinderile înfiinţate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis, condiţiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată potrivit art. 8, precum şi condiţiile specifice în cazul finanţării din fonduri europene.

Art. 3. — (1) Prin Programul „Start-up Nation — Romania” se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari.

(2) Sumele necesare implementării Programului „Start-up Nation — Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi/sau din fonduri externe.

Art. 4. — În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condiţiile Programului „Start-up Nation — Romania” are şi obligaţia să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum 2 salariaţi, precum şi obligaţia menţinerii celor două locuri de muncă pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ajutorului de minimis.

Art. 5. — (1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme transparente de minimis, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu.

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, procedurile necesare iniţierii unei noi scheme de ajutor de minimis vor fi efectuate până la elaborarea şi aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 8.

Art. 6. — Activităţile şi cheltuielile neeligibile în cadrul schemei de ajutor sunt cele prevăzute în legislaţia naţională şi cea europeană în domeniul ajutorului de minimis.

Art 7. — (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislaţia specifică naţională şi europeană în vigoare.

Art. 8. —în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va elabora şi supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5.

PRIM-MINISTRU

În data de 25-26 aprilie 2017 la Viena, Austria, va avea loc “4th International B2B Software Days – The Future of Digital Business”

În data de 25-26 aprilie 2017 la Viena, Austria, va avea loc “4th International B2B Software Days – The Future of Digital Business”, organizat de către Camera Economică Federală a Austriei (WKÖ) ȋn colaborare cu Agenţia Austriacă de Promovare a Cercetării (FFG), Agenţia Austriacă pentru Servicii de Consultanţă ȋn Afaceri (AWS), Agenţia de Business a Vienei şi Enterprise Europe Network Austria (EEN).

Evenimentul se adresează ȋn principal celor care activează ȋn domeniile:

 • Digital businesses
 • Research & Innovation.

Structura evenimentului este următoarea:

25 aprilie – prelegeri pe tema „Trends, Vision and Srategies in ICT“;

– sesiune B2B ȋntre firmele participante;

26 aprilie – prezentare şi workshop „Eureka Projects“;

– sesiune de Pitching pentru un număr de 15 firme de tip start-up;

– modalităţi de finanţare a proiectelor;

– consultanţă cu privire la identificarea clienţilor.

Participarea la eveniment este gratuită, dar este obligatorie ȋnscierea până cel târziu ȋn data de 18 aprilie 2017 la adresa https://www.b2match.eu/softwaredays2017/sign_up. În caz de neparticipare se percepe o taxă de 75 EUR/participant, dacă nu este anulată subscrierea de participare până la data de 18 aprilie 2017.

În perioada 23 martie -18 aprilie 2017 vă puteţi programa prin intermediul site-ului ȋntâlnirile B2B cu ceilalţi participanţi.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura ȋn limba engleză.

Informaţii suplimentare şi agenda preliminară se găsesc la adresa https://www.b2match.eu/softwaredays2017 .

Vă rugăm ca, ȋn situaţia ȋn care decideţi să participaţi, să informaţi pe e-mail şi Biroul de Promovare Comercial-Economică din cadrul Ambasadei României ȋn Austria (e-mail: viena.economic@mae.ro ).

Ai IMM și vrei să-ți dezvolți afacerea? Din 23 februarie, poţi cere o finanțare de până la un milion de euro

Întreprinderile mici și mijlocii au posibilitatea de a depune, începând cu 23 februarie 2017, proiecte de investiții în cadrul unui nou apel de proiecte din Programul Operațional Regional, respectiv operațiunea 2.2. – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Finanţările nerambursabile ce pot fi acordate sunt cuprinse între 200.000 şi un
Potrivit documentului, solicitanții pot depune proiecte atât pentru dezvoltarea afacerii existente, cât și pentru diversificarea activităților desfășurate în prezent.
Această sesiune de depunere a proiectelor se va lansa la data de 23 februarie 2017, la ora 12:00, și va fi activă timp de șase luni, până la data de 23 august 2017, la ora 12:00. Perioada de depunere a proiectelor va putea fi redusă, după primele două luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Raport monitorizare presa, 3 februarie

Evz.ro, preluată de Ziare-pe-net.ro, Ziar.com, Ultimele-stiri.eu, Ziare.www.ro, Feedler.ro, Presaonline.com: Parteneriatul economic dintre România și Moldova confirmat prin participarea CCIR la expoziţia Fabricat în Moldova

Capital.ro, preluată de 2am.eu, Ziarelive.ro, Antidotul.ro, Pfinance.ro, Instiri.com, Discard.ro, Pescurt.ro, Ziar.com, 008.ro, Ultimele-stiri.eu, Ziarero.antena3.ro, News.ournet.ro, Diacaf.com, Portal-ro.com, Feedler.ro, Findnews.ro, Ziare.www.ro: CCIR a adus peste 100 de firme românești la expoziția Fabricat în Moldova

Capital.ro, preluată de Diacaf.com, Titirez.ro: Grupul Auchan este dispus să renoveze Gara de Nord

Comunicatedepresa.ro: De ce este noul Regulament de Protecție a Datelor al UE o problemă de business critică?

CCI PRAHOVA

Gov.md, preluată de Publika.md, Realitatea.md, Moldpres.md, Infoprut.ro, Mesaj.md, Radiochisinau.md, Point.md, Basarabia.md, Interlic.md, Hotnews.md, 25.md, Moldovastiri.ro, Ziarelive.ro, Noi.md, Oficial.md, Provincial.md, Portal-ro.com: Companiile române, interesate de cooperarea cu antreprenorii din Republica Moldova

CCI SUCEAVA

 Ziaruldepenet.ro: Târg AGRO EXPO BUCOVINA, la finalul lunii martie la Suceava

CCIA TIMIȘ

Debanat.ro, preluată de Diacaf.com: CCIAT relanseaza cursul de auditor intern al Sistemului de Management al Calitatii

CCIA VASLUI

Obiectivvaslui.ro, prleuată de Ziarelive.ro: Vasluienii, mereu alături de “frații” de peste Prut: “Fabricat în Moldova”

AMCHAM

Wall-street.ro, preluată de Diacaf.com: Lideri din mediul de business, antreprenori si oameni de afaceri isi unesc vocile intr-un mesaj unitar: vrem normalitate!

Digi24.ro: Departamentul de Stat al SUA critică dur Guvernul pentru OUG de modificare a Codurilor penale

Rfi.ro: „Mineriada” împotriva justiţiei. Cum îşi pot pierde investitorii încrederea în economia românească

Cotidianul.ro: Ce mesaje au transmis comunitățile de afaceri după ultimele măsuri ale Guvernului

CCI BRITANICO-ROMÂNĂ

Evenimentebiz.ro: Forum Afaceri.ro Iasi 2017

CCI ROMÂNO-GERMANĂ

Stiripesurse.ro, preluată de Ultimele-stiri.eu, Ziarelive.ro, Portal-ro.com: Investitorii nemți din România prevăd EFECTE NEGATIVE după actele guvernului

Dcnews.ro: PSD, tensiuni cu multinaționalele. Decizii ale Guvernului sau reacția ambasadelor?

Bugetul.ro: Nemții avertizează Guvernul Grindeanu

AGRICULTURĂ

Zf.ro: AFIR primeşte proiecte cu finanţare europeană, din zootehnie şi pomicultură, până pe 28 februarie

Economica.net: Prezenţa virusului influenţei aviare a fost confirmată în România în mediul sălbatic şi în 9 gospodării, în ultimele 3 luni

Economica.net: România devine cel mai mare producător de miere al UE. Prognozele pentru 2017 sunt însă defavorabile

Economica.net: Fermierii riscă să primească mai puţini bani pe sprijinul cuplat. Negocierile României cu Bruxelles-ul vor avea loc săptămâna viitoare

ENERGIE

Zf.ro: Nuclearelectrica încheie contracte de 53 mil. lei cu Electrica Furnizare

Zf.ro: România exportă energie la foc automat, dar piaţa spot de la Bucureşti plânge după curent. De la începutul anului preţul MWh a crescut de trei ori

Economica.net: Rusia este gata să finanţeze 100% cele două noi reactoare nucleare de la Paks, din Ungaria

Bursa.ro: VIZITĂ ISTORICĂ A LUI VLADIMIR PUTIN LA BUDAPESTA – Vladimir Putin: “Ungaria este o verigă strategică sigură în tranzitul gazului rusesc spre Europa”

FISCALITATE

Mediafax.ro: Consultant fiscal: Departajarea contribuabil/evazionist, lăsată de ANAF la latitudinea unui soft

Ziare.com: Formularul 088 a fost eliminat, dar exista o procedura care ar trebui sa ne ingrijoreze

GUVERN

Economica.net: Iordache: Îmi asum ordonanţa în totalitate. Acum, CCR poate spune dacă e constituţională

Economica.net: Grindeanu: Nu renunţăm la OUG privind modificarea codurilor penale. Am luat o hotărâre acum două zile şi mergem înainte, justificat

Economica.net: Alexandru Petrescu, ministrul Economiei, propus interimar în locul lui Florin Jianu

Economica.net: Grindeanu anunţă că nu îşi dă demisia

Capital.ro: Florin Iordache: Este important un semnal de stabilitate pentru sistemul judiciar din România

Capital.ro: Oana Schmidt – Hăineală a demisionat din funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiției

Capital.ro: Daniel Constantin, la Capital TV: Doar un motor al economiei a funcționat

INVESTIȚII

Zf.ro: Nemţii de la Karcher au finalizat fabrica din Argeş şi au deja 140 de salariaţi

Zf.ro: Who’s who in business. Cine conduce KFC în România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de restaurante

Zf.ro: Creşterea vânzărilor Agricola Bacău, susţinută de salamuri şi semipreparate

Zf.ro: Producătorul lactatelor Baciul din Râmnicu Sărat mizează pe vânzări de peste 5,5 mil. euro

Zf.ro: Lucian Aldescu, şeful firmei de curierat DPD: „Jumătate din vânzări sunt aduse de clienţii din e-commerce. Am bugetat afaceri mai mari cu 20%“

Zf.ro: Fabrica Miele din Braşov, la un pas de 50 mil. euro. „Programatorii români sunt cei care dezvoltă aplicaţia Miele App“

Zf.ro: Brandul de cafea Julius Meinl a ajuns în 2.300 de cafenele şi hoteluri: „Continuăm creşterea“

Economica.net: Autostrada Lugoj-Deva: Recepţia a încă 15 kilometri ar putea avea loc luni. Inspectoratul în Construcţii şi-a dat acordul

Economica.net: Departamentul de Stat al SUA, prima reacţie la situaţia din România: Credibilitatea ţării pentru investiţii străine este în joc

Economica.net: MedLife se extinde în Braşov în urma unei investiţii de 1,3 milioane euro

Agerpres.ro: WGC: cererea mondială de aur a crescut cu 2% în 2016

Agerpres.ro: INS: Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 13,5% anul trecut

Capital.ro: Germania: Vânzările Dacia au crescut cu 23,4% în ianuarie

Capital.ro: Examen pentru Guvern: faliment sau privatizare pentru CFR Marfă

Bursa.ro: DIN CICLUL O FLOARE ŞI DOI GRĂDINARI: Lucian Anghel s-a lăsat de metafore, dar s-a apucat Dan Paul

Bursa.ro: ŞTEFAN NANU: “Un grup de lucru analizează mai multe opţiuni privind înfiinţarea fondului suveran”

Bursa.ro: Directorul Deutsche Börse, anchetat

Startupcafe.ro: Magazinele online care vand in afara granitelor tarii isi cresc vanzarile de doua ori mai repede – studiu

Zf.ro: Sanda-Valentina Balaş, human resources manager, Maschio-Gaspardo România: „Căutăm de un an manager de calitate. Candidaţii vor şi maşină, şi chirie, şi bonus şi 2.500 de euro net/lună. Mergem să recrutăm italieni“

Zf.ro: Vrancart Adjud vinde obligaţiuni cu o dobândă Robor la 3 luni plus 2%

Zf.ro: Unul dintre mogulii construcţiilor din Bucureşti face ofertă pentru a cumpăra 22% din Comnord Bucureşti

Economica.net: Ferrari anunţă un profit record după ce a vândut peste 8.000 de vehicule în 2016

IT

Zf.ro: Smartdreamers intră pe piaţa aplicaţiilor de gestionare a recrutărilor. Unul dintre primii clienţi ai companiei: Raiffeisen Bank România

Zf.ro: 2016, an costisitor pentru acţionarii din asigurări. Injecţiile de capital au crescut cu 40% până la 90 de milioane de euro

Zf.ro: Rezultate-record pentru Facebook în trimestrul IV: profitul a urcat cu 128%, veniturile cu 51%

Economica.net: Ce înseamnă industria IT pentru România: afaceri de 10,6 miliarde de euro, 163.000 de angajaţi şi cheltuieli de personal de 2,5 miliarde euro

Agerpres.ro: Kaspersky Lab: Atacurile Distributed Denial of Service au afectat 80 de țări, în T4 din 2016

Bursa.ro: 94% din averea “Apple”, ţinută în afara Statelor Unite

Hotnews.ro: Snapchat vrea sa obtina 3 miliarde de dolari la intrarea pe bursa. Aplicatia are 160 milioane de utilizatori

Hotnews.ro: Directorul Uber se retrage din echipa de consiliere economica a lui Trump. 200.000 de americani si-au sters conturile de Uber dupa o campanie de boicot

Hotnews.ro: Tabletele scad fara incetare – Vanzarile mondiale au coborat cu 20% trimestrul trecut

Hotnews.ro: Cum se vede protestul a sute de mii de romani in retelele mobile: La Telekom, traficul de date a depasit miercuri seara si de 15 ori nivelul dintr-o zi obisnuita

Hotnews.ro: Facebook va ajunge la doua miliarde de utilizatori in acest an. Compania a avut venituri de peste 27 miliarde dolari in 2016

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Donald Trump mută războiul pe Twitter. Aliaţii Americii încep să aibă îndoieli asupra respectării acordurilor internaţionale de către administraţia Trump

Economica.net: Comisiile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor încep dezbaterile pe proiectul Legii bugetului

Capital.ro: Rata şomajului a consemnat o scădere în decembrie 2016, până la 4,77%

Capital.ro: Beneficiile obținute de salariați și pensionari începând cu 1 februarie 2017

Ziare.com: Sa intelegem America: Care sunt, de fapt, planurile lui Trump in materie de economie si imigranti

Ziare.com: Ai platit taxa auto si aveai de gand sa-ti recuperezi banii? Nu se mai poate

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Compania de credite online Social Finance cumpără un furnizor de servicii bancare pe mobil

Zf.ro: Banca Angliei a revizuit pozitiv prognoza de creştere economică a Marii Britanii

Zf.ro: Ce schimbări au fost în ultimul an în conducerea executivă a băncilor din top 10

Zf.ro: Scandalul politic se vede pe piaţa financiară. Tensiunile politice şi protestele au urcat cursul, iar costurile de finanţare şi randamentele la titlurile de stat au ajuns la maximul din vara lui 2015. „Deprecierea leului scumpeşte importurile.”

Zf.ro: Leul începe să prindă curaj: Euro şi dolarul pierd teren în raport cu moneda naţională după a treia zi de proteste

Capital.ro: Ce impact are retragerea bancnotei de 500 DE EURO asupra pieței româneşti!

Bursa.ro: Fed nu-şi modifică, deocamdată, politica monetară

TELECOM

Zf.ro: Veniturile din servicii ale Vodafone România au crescut cu 3%, la 179 mil. euro, în T4 2016. În anul calendaristic 2016 compania a avut venituri totale din servicii de 705,9 mil. euro, în creştere cu 4,3% faţă de anul anterior

TURISM

Agerpres.ro: Litoralul și Delta Dunării, promovate la Bruxelles, la Târgul ‘Salon des Vacances’

Economica.net: Bătălia preţurilor la Timişoara: După Wizz Air, care reduce preţurile cu 20%, şi Ryanair vine cu bilete la 5 euro

PRODUSUL MONTAN BRUT

Guvernul României a formulat textul hotărârii privind stabilirea cadrului instituţional şi al măsurilor conexe de definire şi aplicare a menţiunii de calitate “produs montan”. De unde deducem că “montan” e o calitate.
Executivul nu şi-a dat singur seama de această vitală necesitate de etichetare, hotărârea nu face decât să implementeze o prevedere a Regulementului UE nr. 665/2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1151/2012 .
Treabă foarte serioasă, care a necesitat multă muncă şi infinită ingeniozitate, din moment ce, din doi în doi ani, e nevoie de o aplecare asupra chestiunii. Cu atât mai mult cu cât e vorba de o menţiune facultativă…
Care e ideea? E vorba de mâncare, substanţa care a demontat radical în ultimii ani monumentala înţelepciune a dictumului românesc “Burta n-are geam!”, filosofia socialistă a economisirii în dauna dietei. Produsul montan este pare-se mai bun, mai sănătos, mai hrănitor decât omologul lui de la şes. Au stabilit “specialiştii”, acea autoritate absolută căreia anonimatul nu-i ştirbeşte prestigiul. Produsul montan certificat va fi fără îndoială mult mai scump decât orice de-ale gurii gătite la altitudini inferioare. El trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-produsele din carne, brânzeturile, lactatele, mierea, plantele şi siropurile trebuie să-şi aibă originea la mai mult de 800 de metri deasupra nivelului mării, în aria montană a patriei (care reprezintă 28% din teritoriul naţional, deci nu un crâmpei nesemnificativ, ceea ce conduce la concluzia că aproape o treime din alimente se pot eticheta astfel);
-producţia de lapte şi ouă trebuie realizată în zona de munte;
-pentru produsele din carne, aceasta trebuie să provină de la animale crescute la munte cel puţin două treimi din viaţă;
-în cazul produselor realizate de la animale transhumate, acestea trebuie să petreacă cel puţin un sfert din viaţă pe păşuni montane;
-la producţia vegetală se poate aplica menţiunea “produs montan” doar dacă acestea sunt cultivate în zona montană. (dezacordul, anacolutul e parte din citat);
-dacă se utilizează zahăr din afara zonei montane, acesta nu trebuie să deţină o pondere mai mare de 50% din greutatea produsului. (da’ dacă e din sfeclă alpină, merge!);
Vă daţi seama câte minţi luminate au trudit (în regim remunerat) ani de zile ca să puiască o asemenea idioţenie?!?

Mai multe detalii (aici)

Sistemul Kaizen, tratament pentru business-uri

Mediul economic din tara noastra, ca de altfel din intreaga lume, este in prezent foarte agresiv sub aspectul concurentei si total imprevizibil. De aceea managerii nu au conditiile necesare pentru implementarea unor strategii de succes sau pentru adoptarea unor metode si tehnici prin care sa-si sporeasca eficacitatea. Cu toate acestea, exista preocupari pentru elaborarea unor strategii viabile care sa poata asigura, chiar intr-un mediu atat de tulburent cum este cel din economia romaneasca, supravietuirea organizatiilor. De altfel, intr-un mediu economico-financiar tulburent, cu evolutii inprevizibile, exista nu doar riscuri mari, ci si oportunitati de dezvoltare greu de imaginat intr-o economie stabila. In acest context consideram ca momentul actual este optim pentru initierea de catre menegerii organizatiilor romanesti a unor actiuni energice pentru implementarea unor metode si tehnici de management, a caror aplicare poate asigura organizatiilor un spor considerabil de eficienta economica, indiferent de existenta unor factori perturbatori veniti din afara acestora.
In acest articol ne vom referi la sistemul de management care poarta denumirea de KAIZEN, al carui succes a fost demonstrat in Japonia. Kaizen este un concept initiat de managerii japonezi, care semnifica o schimbare continua, zi de zi, in sensul de imbunatatire a activitatii organizatiilor. Spre deosebire de conceptia occidentala care presupune schimbare totala, la intervale mari de timp, cu folosirea unui volum mare de resurse, prin Kaizen se urmareste asadar o imbunatatire graduala, lenta, dar continua cu ameliorari de la o zi la alta. Japonezii au demonstrat ca desi imbunatatirile obtinute prin aplicarea Kaizen sunt mici la un moment dat, evaluate pe perioade de timp lungi, echivalente cu cele in care au loc schimbarile radicale din organizatiile occidentale, rezultatele sunt cel putin egale. In plus, imbunatatirea obtinuta prin aplicarea Kaizen se realizeaza cu un minim de cheltuieli si se asigura prin participarea intregului personal al organizatiei
Caracteristicile specifice care asigura abordarea cu succes a activitatilor Kaizen sunt urmatoarele:
– uita toate ideile aplicate in prezent in organizarea productiei;
– respinge in totalitate situatia existenta ;
– imagineaza-ti cum va functiona noua metoda;
– nu trebuie sa cauti perfectiunea, este buna si o imbunatatire cu 40-50% a situatiei existente;
– nu face cheltuieli mari;
– problemele cu care te confrunti iti ofera posibilitatea sa-ti folosesti cunostintele si abilitatile de manager;
– ideile emanate de mai multe persoane sunt mai bune decat idea unei singure persoane;
– imbunatatirile nu au limite.
Managementul prin Kaizen este orientat pe imbunatatirea fiecarui proces din fisa tehnologica a produsului, scopul principal fiind eliminarea pierderilor. Imbunatatirea proceselor asigura eficienta fabricatiei, activitatile Kaizen asigurand o maximizarea valorii produsului corespunzator cu cerintele beneficiarului, o diferentiere calitativa a acestuia, ceea ce il face mai atractiv, clientul fiind mai interesat sa-l cumpere. De asemenea, sunt eliminate acele functii ale produsului existent pentru care clientul nu manifesta interes si care aduc astfel o crestere a costului fara correspondent in valoare.
In activitatile organizatiilor economice pierderile pot fi generate de urmatoarele cauze:
– supraproductie, apare atunci cand volumul productiei fabricate depaseste cererea pietei;
– nu se respecta cerintele metodei Just-in-time, adica stocurile de piese aduse la locurile de munca nu sunt optimizate;
– transporturile interne nu sunt optimizate, generandu-se miscari inutile in fluxul de fabricatie.
Avantajele pe care le poate aduce implementarea conceptului Kaizen:
– costurile de implementare sunt reduse, intrucat Kaizen realizeaza o folosire mai buna a resurselor existente si nu presupune investitii mari in ameliorarea tehnologiei;
– costurile de perfectionare a personalului sunt mai reduse decat in cazul altor metode;
– organizatiile in care a fost implementat au obtinut rezultate remarcabile in domeniul productivitatii muncii, al reducerii costurilor si cresterii competitivitatii.
Implementarea sistemului de management Kaizen in organizatiile economice din tara noastra ar putea aduce castiguri immediate prin eliminarea rispei si a pierderilor, prin cresterea productivitatii muncii cu 20-30%, reducerea costurilor de exploatare cu 15-20%, diminuarea suprafetelor utilizate, reducerea necesarului de echipamente si cresterea gradului de folosire a celor ramase, cresterea motivatiei personalului.
Evident, sunt si factori care impiedica implementarea si obtinerea de rezultate bune in organizatiile romanesti. Intre acestia cel cu influenta cea mai mare este mentalitatea, profilul pshiologic al romanilor, care nu favorizeaza infaptuirea cerintelor acestui tip de management.

Închidere PFA: Cum trebuie să procedezi?

Întrucât regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice autorizate (PFA) a fost serios înăsprit de la începutul anului, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, numeroase persoane au decis să renunţe la o astfel de formă de organizare, în timp ce mulţi alţi contribuabili s-au reorientat spre alte entităţi. Iar cum procedura pentru înfiinţarea unei PFA v-a fost prezentată recent, astăzi vă spunem, paşii pe care trebuie să îi urmaţi dacă decideţi să încetaţi o astfel de activitate.
OUG nr. 44/2008 defineşte PFA ca fiind acea persoană majoră, care nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege şi care se foloseşte, în principal, de forţa de muncă proprie.
De altfel, această formă de organizare obişnuia să fie până de curând una dintre cele mai întâlnite în ţara noastră, în condiţiile în care procedura înmatriculării nu este una foarte complexă, înfiinţarea presupune costuri ceva mai reduse, iar pentru evidenţele contabile nu este obligatorie angajarea unei persoane specializate. Totuşi, pe fondul intrării în vigoare a noului Cod fiscal, povara fiscală a unei PFA a crescut simţitor de la 1 ianuarie, motiv pentru care numeroşi antreprenori au decis să îşi suspende sau să înceteze o astfel de activitate, în detrimentul altor forme de organizare.
Concret, din 2016, PFA datorează obligatoriu şi contribuţia de asigurări sociale (CAS), pe lângă contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi impozitul pe venit de 16%.
În plus, există o serie de alte măsuri ce au descurajat, anul acesta, înfiinţarea de PFA, iar printre cele mai importante ar fi majorarea cotelor de impozitare a clădirilor cu destinaţie mixtă, adică cele folosite cu dublu scop, atât ca locuinţă, cât şi ca sediu social (cazul majorităţii PFA-urilor) sau scăderea impozitului pe dividende la 5%, aspect care determină o creştere a taxelor.
Mai mult, începând din acest an, activitatea PFA-urilor poate deveni una riscantă, în condiţiile în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) o poate reîncadra ca activitate salarială, situaţie în care persoana fizică poate răspunde chiar cu propriul patrimoniu

Paşii pentru radierea PFA îi gasiți (aici)