Raportul de activitate şi bilanţul contabil al CCIA Botoşani aferente anului 2019

Din cauza restricţiilor impuse prin ordonanţele militare, ca urmare a declarării stării de urgenţă în România, şi avand în vedere obligativitatea depunerii bilanţului aferent anului 2019 până la finele lunii aprilie (pentru ONG, categorie din care face parte şi Camera de Comerţ Industrie Botoşani), depunere care trebuie insoţită de Hotărârea adunării generale de aprobare a bilanţului, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a analiza documentele de mai jos şi de a ne trimite comentariile dumneavostră pe adresa de mail secretariat@cciabt.ro.

Din aceste considerente vă rugăm să vă exprimaţi punctul de vedere până cel târziu în data de 15.04.2020 orele 12.00.

Bilanţul contabil al CCIA aferent anului 2019 poate fi descărcat de aici.

Raportul cenzorilor poate fi descărcat de aici şi aici.

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Aprobata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 2 aprilie 2020 , publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020.

Capitolul I Dispozitii generale

Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il reprezinta sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Capitolul II Forma ajutoruluiII.1. Ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi

Articolul 2(1) In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de 80% sau 90% din valoarea finantarii in conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018 , cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 .

(2) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(3) Pentru creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea maxima a creditului/liniei de credit pentru microintreprinderi nu poate depasi 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(4) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:(i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;sau(ii) 25 % din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau(iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

(5) Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni in cazul creditelor pentru investitii, fara posibilitate de prelungire, si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevazute la art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.

(6) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani.

(7) Pentru garantiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, se percep comisioane de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finantelor Publice, iar Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumit in continuare FNGCIMM, ii sunt delegate atributiile de administrare a schemei.II.2. Ajutor de stat sub forma de grant

Articolul 3(1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.

(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.

(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cu conditia ca ajutorul de stat sa nu fie transferat partial sau total catre producatori primari, iar cuantumul ajutorului sa nu se stabileasca pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza.

(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:a) ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;c) ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;d) in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

(5) FNGCIMM este administratorul acestei masuri de ajutor de stat

Capitolul IIIDomeniul de aplicare

Articolul 4 Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute in art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cat si urmatoarele criterii de eligibilitate:a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;b) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;d) nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;e) depun un document scris prin care se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la 31 decembrie 2020. Intreprinderea poate organiza programul de lucru al salariatilor in functie de evolutia activitatii curente a acesteia.Capitolul IVDurata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari

Articolul 5(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit scrisori de garantie/acorduri de finantare in legatura cu masurile prevazute la art. 2 si 3 , este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 decembrie 2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare.(2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind dobanzile lunare datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.

(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent masurilor prevazute la Capitolul II.2.(4) Plafonul maxim de garantare aferent masurilor din Capitolul II.1 este de 15 miliarde lei, echivalent in lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro.(5) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de maximum 40.000 de beneficiari.Capitolul VCheltuieli eligibile si modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Articolul 6Procedura de acordare a garantiilor de stat in proportie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art. 3 si plata ajutoarelor de stat sub forma de grant se aproba Hotararea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST Romania.Capitolul VIDispozitii privind transparenta, monitorizarea si raportarea

Articolul 7(1) FNGCIMM are obligatia sa publice pe site-ul sau textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada in care se pot inregistra cereri, bugetul anual, data epuizarii bugetului anual/total al schemei, precum si forma si continutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) FNGCIMM trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate in cadrul schemei. FNGCIMM are obligatia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste inregistrari contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din reglementarile europene in domeniu si trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei.(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt solicitate.(4) FNGCIMM, in calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atributii delegate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 , precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) FNGCIMM, in calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finantare, a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.Capitolul VIIControlul beneficiarilor schemei si recuperarea ajutorului de stat

Articolul 8(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.(2) Beneficiarul si institutiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 , cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul asupra utilizarii ajutorului de stat acordat in cadrul prezentei scheme.(3) In situatia in care FNGCIMM constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat si/sau pe cele ale Acordului de finantare, solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adauga dobanda aferenta, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 . Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE . Recuperarea ajutoarelor de stat se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare.—-

Firmele botoşănene s-au implicat în campania de strângere de fonduri pentru eradicarea pandemiei COVID-19

Conducerea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani mulţumeşte firmelor care au răspuns campaniei inițiată împreună cu Asociaţia ”Salvează o Inima” și au donat pentru achiziţia de aparatură medicală şi echipamente de protecţie pentru cadrele medicale și spitalele din județul Botoșani. Efortul susținut și implicarea directă a oamenilor de afaceri a condus la strângerea, în doar 14 zile, a peste 140.000 de euro.

Le mulțumim tuturor și fiecăruia în parte pentru mobilizare și generozitate. Lista firmelor care au donat în cadrul campaniei până la data de 06.04.2020 poate fi accesată la https://salveazaoinima.ro/stop-covid-19/

Datorită efortului vostru, al tuturor, începând de astăzi, 6.04.2020, aparatul de testare achiziționat în cadrul campaniei STOP COVID-19 a intrat în funcțiune și testarea botoșănenilor se va face la Botoșani.

Detalii privind echipamentele achiziționate și modul în care au fost gestionate puteţi găsi la https://salveazaoinima.ro/stop-covid-19/.

Avem în continuare nevoie de sprijinul fiecăruia dintre voi! Avem în continuare  nevoie de echipamente de protecție, teste și reactivi. Puteți dona în conturile Asociației ”Salvează o inimă”:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați la detalii plată : COVID

Comisia lansează inițiativa SURE: 100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și sprijinirea întreprinderilor, în contextul COVID-19

Comisia lansează inițiativa SURE: 100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și sprijinirea întreprinderilor, în contextul COVID-19

În aceste momente de criză acută, salvarea de vieți omenești și sprijinirea mijloacelor de subzistență sunt de o importanță capitală. Comisia își intensifică și mai mult răspunsul, propunând instituirea unui instrument de solidaritate în valoare de 100 de miliarde EUR, denumit SURE, care îi va ajuta pe lucrători să își păstreze veniturile și va sprijini întreprinderile pentru ca acestea să se mențină pe linia de plutire. Comisia propune, de asemenea, redirecționarea tuturor fondurilor structurale disponibile către răspunsul la coronavirus.

02/04/2020
De acest sprijin vor beneficia, de asemenea, fermierii și pescarii, precum și persoanele cele mai defavorizate. Toate aceste măsuri se bazează pe bugetul actual al UE și vor valorifica la maximum fiecare euro disponibil. Acestea demonstrează necesitatea ca UE să dispună de un buget pe termen lung solid și flexibil. Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că UE se poate baza pe un astfel de buget solid care să îi permită să iasă din criză și să facă progrese pe calea redresării.

Pandemia de coronavirus pune Europa la încercare într-un mod care ar fi fost de neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă. Profunzimea și amploarea acestei crize necesită un răspuns de o amploare, rapiditate și solidaritate fără precedent.

În ultimele săptămâni, Comisia a luat măsuri menite să le ofere statelor membre toată flexibilitatea de care au nevoie pentru a-și sprijini financiar sistemele de sănătate, întreprinderile și lucrătorii. Aceasta a acționat în vederea coordonării, accelerării și consolidării eforturilor de achiziționare a echipamentelor medicale și a direcționat finanțarea pentru cercetare către dezvoltarea unui vaccin. Comisia a lucrat neobosit pentru a se asigura că bunurile și lucrătorii transfrontalieri pot continua să se deplaseze în întreaga UE și pentru a menține funcționarea spitalelor, continuarea activității fabricilor și aprovizionarea rafturilor din magazine. Aceasta a sprijinit și continuă să sprijine repatrierea cetățenilor UE, a familiilor acestora și a rezidenților pe termen lung în Europa din întreaga lume.

În aceste eforturi, Comisia acționează din convingerea că singura soluție eficientă la criza din Europa se bazează pe cooperare, flexibilitate și, mai presus de toate, pe solidaritate.

Propunerile de astăzi ridică răspunsul la un nou nivel.

În ceea ce privește propunerile adoptate astăzi, președinta von der Leyen a declarat: „Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem față acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponibil în bugetul UE va fi redirecționat către depășirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanțării să circule rapid și eficace. Prin intermediul noului instrument de solidaritate vom mobiliza 100 de miliarde EUR pentru a menține locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. Prin acest instrument ne unim forțele cu statele membre pentru a salva vieți omenești și pentru a proteja mijloacele de subzistență. Așa arată solidaritatea europeană.”

100 de miliarde de euro pentru menținerea locurilor de muncă și a funcționării întreprinderilor: inițiativa SURE

Trebuie să atenuăm șocul economic pentru ca economia UE să fie pregătită să repornească atunci când condițiile vor fi prielnice. În acest scop, trebuie să menținem locurile de muncă și funcționarea întreprinderilor. Toate statele membre dispun sau vor dispune în curând de programe de șomaj parțial care vor contribui la realizarea acestui obiectiv.

Inițiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens: noul instrument va oferi împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde EUR țărilor care trebuie să se asigure că lucrătorii primesc un venit și că întreprinderile își păstrează personalul. Acest lucru le permite oamenilor să își plătească în continuare chiria, facturile și produsele alimentare și contribuie la asigurarea stabilității atât de necesare în economie.

Împrumuturile se vor baza pe garanții furnizate de statele membre și vor fi direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, însă acesta va fi deosebit de important pentru statele membre cel mai grav afectate.

SURE va sprijini programele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă împotriva riscului de concediere și de pierdere a veniturilor. Firmele vor putea să reducă temporar timpul de lucru al angajaților sau să întrerupă complet activitatea, statul oferind sprijin pentru venit pentru orele nelucrate. Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă vor primi un ajutor de înlocuire a veniturilor pentru actuala situație de urgență.

Furnizarea de sprijin celor mai defavorizate persoane – Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
Având în vedere că cea mai mare parte a Europei practică distanțarea socială pentru a încetini răspândirea virusului, este cu atât mai important ca persoanele care depind de ceilalți pentru a-și asigura nevoile cele mai elementare să nu fie private de ajutor. Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane va evolua pentru a răspunde acestei provocări: în special, se va introduce utilizarea de bonuri electronice pentru a reduce riscul de contaminare, precum și posibilitatea de a cumpăra echipamente de protecție pentru persoanele care furnizează ajutorul.

Sprijinirea pescarilor și a fermierilor
Agricultura și pescuitul din Europa au un rol esențial deoarece ne furnizează alimentele pe care le consumăm. Aceste sectoare sunt grav afectate de criză, ceea ce afectează în consecință lanțurile noastre de aprovizionare cu alimente și economiile locale susținute de aceste sectoare.

Ca și în cazul fondurilor structurale, utilizarea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime va deveni mai flexibilă. Statele membre vor putea să ofere sprijin:

pescarilor, pentru încetarea temporară a activităților de pescuit;
fermierilor din sectorul acvaculturii, pentru suspendarea temporară sau reducerea producției și pentru acordarea de sprijin
și organizațiilor de producători, pentru depozitarea temporară a produselor pescărești și de acvacultură.
De asemenea, Comisia va propune în curând o serie de măsuri menite să asigure că fermierii și alți beneficiari pot beneficia de sprijinul de care au nevoie prin intermediul politicii agricole comune, de exemplu prin prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin și pentru procesarea acestora de către administrații, prin majorarea avansurilor pentru plățile directe și plățile pentru dezvoltarea rurală și prin oferirea de mai multă flexibilitate pentru controalele la fața locului pentru a minimiza nevoia de contact fizic și a reduce sarcina administrativă.

Protejarea economiei și a populației noastre prin toate mijloacele disponibile

Redirecționarea tuturor fondurilor politicii de coeziune către combaterea situației de urgență
Toate fondurile neangajate din cele trei fonduri ale politicii de coeziune – Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune – vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei de sănătate publică.

Pentru a se asigura că fondurile pot fi redirecționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele, vor fi posibile transferurile între fonduri, precum și între categoriile de regiuni și între obiectivele de politică. Mai mult decât atât, cerințele de cofinanțare vor fi eliminate întrucât statele membre își utilizează deja toate mijloacele de care dispune pentru a combate criza. Se va simplifica administrarea.

Instrumentul pentru sprijin de urgență
Uniunea Europeană nu s-a confruntat niciodată în istoria sa cu o criză de sănătate de o asemenea amploare sau cu o viteză de răspândire atât de mare. Ca răspuns, prima prioritate este de a salva vieți omenești și de a răspunde nevoilor sistemelor noastre de sănătate și ale profesioniștilor din sistemele de sănătate care fac minuni în fiecare zi în întreaga Uniune.

Comisia depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea echipamentelor de protecție și a aparatelor de sprijin respirator. În pofida eforturilor susținute de producție ale industriei, statele membre se confruntă în continuare cu o penurie gravă de echipamente de protecție și de aparate de sprijin respirator în anumite zone. Statele membre se confruntă, de asemenea, cu lipsa de centre de tratament suficiente și ar avea de câștigat din deplasarea pacienților către zone care dispun de mai multe resurse și din trimiterea personalului medical în locurile cele mai afectate. Va fi nevoie, totodată, de sprijin pentru testarea în masă, pentru cercetarea medicală, pentru dezvoltarea de noi tratamente și pentru producerea, achiziționarea și distribuirea de vaccinuri pe întreg teritoriul UE.

UE propune astăzi să se utilizeze toate fondurile rămase disponibile din bugetul UE pentru acest an pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor sistemelor de sănătate europene.

Instrumentul pentru sprijin de urgență va beneficia de 3 miliarde EUR, din care 300 de milioane EUR vor fi alocate RescEU în vederea sprijinirii stocurilor comune de echipamente. Prima prioritate ar fi gestionarea crizei de sănătate publică și asigurarea echipamentelor și materialelor vitale, de la ventilatoare la echipamente individuale de protecție, de la echipe medicale mobile la asistență medicală pentru persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv cele din taberele de refugiați. Al doilea domeniu de interes ar fi asigurarea intensificării eforturilor de testare. De asemenea, propunerea ar permite Comisiei să realizeze achiziții direct în numele statelor membre.

Următoarele etape

Pe măsură ce situația continuă să evolueze, Comisia va prezenta mai multe propuneri și va colabora cu celelalte instituții ale UE pentru a avansa cât mai rapid posibil.

Procedura legală de acordare a şomajului tehnic

OUG nr.30/2020 care reglementează şomajul tehnic a fost modificată şi completată prin OUG nr.32 publicată în Monitorul Oficial nr.260 din 30.03.2020.

Potrivit noului act normativ, „De prevederile art.XI alin.(1) din OUG nr.30/2020 beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului”, respectiv de indemnizaţia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75 % din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din initiaţiva angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani, la adresa de mail botosani@anofm.gov.ro, următoarele documente:

– Cerere semnată şi datată de reprezentantul legal

– Declaraţie pe propria răspundere

– Lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Potrivit prevederilor art.XIII din O.U.G. nr.30/2020, modificată şi completată prin OUG nr.32/2020, documentele necesare plăţii şomajului tehnic se vor depune la agenţie în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.
Modelul documentelor menţionate:

Model cerere
Declaratie pe proprie raspundere
Lista salariati

Acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa ANEXA 1, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării
de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în ANEXA 2 , din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei
http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Pentru obţinerea certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care
reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele  indicate și documente privind autorizarea activității.

Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificate de situație de urgență  doar pe perioada existenței stării de urgență în România. Acestea sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma
http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatelor de situație de urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Oridinul MEEMA 791.2020 mai poate fi descărcat de aici.

Sursa:

Campanie umanitară sprijinită de CCIA Botoşani

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani se alătură campaniei derulate la Asociaţia “Salvează o inimă”
https://salveazaoinima.ro/stop-covid-19/
Dispozitivul medical pentru identificarea persoanelor purtătoare a virusului COVID-19 ce poate procesa între 300 şi 500 de teste pe zi, similar cu cele comandate de toate unităţile sanitare din România, a fost deja comandat.
Rugăm atât agenţii economici care au posibilitatea cât şi persoanele fizice să facă donaţii către Asociaţia “Salvează o inimă”.

Comunicat de presă- sprijin firme în condiţii de Stare de Urgenţă

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a includerii Camerei de Comerț a României în componența Grupului de lucru GLI-ECOROM (pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei Covid-19) constituit de Guvernul României, la nivelul camerelor de comerț județene s-a solicitat realizarea unei analize a riscurilor și vulnerabilităților cu care se confruntă mediul de afaceri în această perioadă.

Adresăm rugămintea către mediul de afaceri din Botoșani de a ne trimite pe mail la secretariat@cciabt.ro o sinteză a problemelor cu care se confruntă  firmele în această perioadă, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, pentru a putea înainta Guvernului României o listă de propuneri concrete care ar putea veni în sprijinul firmelor.

Anunțăm pe această cale că suntem în măsură să punem la dispoziție gratuit servicii de consiliere juridică, la sediul CCIA Botoșani din str. Dragoș Vodă nr. 13, respectând condițiile stricte impuse de declararea stării de urgență privind întâlnirile directe, motiv pentru care vă rugăm să ne trimiteți din timp pe mail întrebările dumneavoastră și să solicitați la tel 0331711039, programarea unei întâlniri pe teme legislative.

BIROUL DE PRESĂ AL CCIA BOTOȘANI

Seminar de fiscalitate organizat de CCIA Botoşani.

Avem plăcerea de a vă informa că în data de 2 aprilie 2020 la sediul camerei de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani va avea loc un seminar susținut de dl. drd. ec. ADRIAN BENȚA, auditor financiar și consultant fiscal recunoscut la nivel național.

Acest dialog – maraton cu specialiștii în contabilitate și fiscalitate din cadrul firmelor din Botoșani își propune ca tematică următoarele:

 1. Impozitul pe venitul microîntreprinderii.
 2. Impozit pe venitul datorat de nerezidenți în România – aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri.
 3. Depunerea declarației unice – venituri din țară și din străinatate.
 4. Taxa pe valoarea adăugată – locul prestării de servicii și faptul generator al TVA.
 5. Noi reglementări comunitare privind livrările intracomunitare, stocuri la dispoziția clientului, livrări succesive. Justificarea scutirii de TVA – Regulament CE nr. 1912/2018 – reglementări naționale – modificare OMFP nr. 103/2016.
 6. Jurisprudența Curții de Justiție Europeană în domeniul TVA – 15 Cazuri relevante.
 7. Procedura contractelor de asociere în participațiune.
 8. Legea nr. 129/2019 pentru combaterea spălării banilor din perspectiva financiar contabilă.
 9. Impozitul pe profit, elemente cu incidență deosebită.
 10. Raportare, optimizare fiscală transfrontalieră DAC6
 11. Analiză și discuții pe teme ale participanților la societate.
 12. Modificări normative din ultima perioadă și urgențe de rezolvat în domeniul financiar contabil și fiscal

Seminarul, pe durata celor 8 ore, vă oferă un bun prilej de dezbatere pe spețe concrete, interpretări argumentate și networking de calitate.

Taxa de participare este de 250 lei/pers pentru firmele membre și 300 lei/pers pentru firmele care nu sunt membre ale CCIA Botoșani.

Înscrieri la tel 0744434961 – Carmen Panțiru, 0749530478 – Marian Rotariu sau pe email : secretariat@cciabt.ro. Termen limită pentru înscrieri 20 martie 2020.

Numărul de locuri este limitat!

Întâlnire anuală organizată de CCIA Botoşani cu mediul de afaceri local

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani a organizat, joi 20 februarie 2020,  întâlnirea anuală cu mediul de afaceri local. 

În acest an tema principală a fost dezvoltarea mediului de afaceri din Botoșani în anul 2020 în contextul lipsei forței de muncă și a lipsei infrastructurii rutiere adecvate, din perspectiva oamenilor de afaceri. Cu această ocazie au fost prezentate și concluziile studiului elaborat de sistemul Camerelor de Comerț din România, prin consultarea firmelor privind problemele specific cu care se confruntă, inclusiv la nivelul jud Botoșani . Studiul poate fi consultat pe site-ul CCIA Botoșani, www.cciabt.ro.

Cu această ocazie a fost deschis oficial Terminalul Bursei Române de Mărfuri Botoşani, aflat în administrarea Camerei de Comerț și Industrie Botoșani.  Terminalul funcţionează în incinta sediului CCIA şi toate persoanele interesate pot obţine informații suplimentare direct la sediu.

Pentru perioada imediat următoare, începând cu 2 aprilie 2020, CCIA Botoșani, cu sprijinul și participarea dlui Adrian Bența, unul din cei mai renumiți consultanți fiscali din România, își propune organizarea unei serii de seminarii interactive, pe teme de fiscalitate, pentru mediul de afaceri din Botoșani.

Banca Comercială Română, prin dl Mircea Popovici – directorul sucursalei Botoșani, a lansat cu ocazia acestei întâlniri, invitația către mediul de afaceri de a participa la Acceleratorul BCR-InnovX, care este un program de mentorat și accelerare de busines, gestionat de BCR.